ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลบ้านโป่ง

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

ประวัติความเป็นมาของตำบลบ้านโป่ง

                                                คนสวยโพธาราม                 คนงามบ้านโป่ง

                                                เมืองโอ่งมังกร                      วัดขนอนหนังใหญ่

                                                ตื่นใจถ้ำงาม                                          ตลาดน้ำดำเนินฯ

                                                เพลินค้างคาวร้อยล้าน        ย่านยี่สกปลาดี

 

            “ คนงามบ้านโป่ง ”          ส่วนหนึ่งของคำขวัญประจำจังหวัดราชบุรี     ซึ่งมีที่มาจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ในคราเสด็จประพาสทางชลมารคตามลำน้ำแม่กลอง   เพื่อเสด็จไปยังอำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี  เมื่อเสด็จผ่านอำเภอโพธารามทรงทอดพระเนตรเห็นชาวเมืองโพธาราม  ต่างแต่งตัวสวยงามนั่งรอรับเสด็จ   จึงมีพระราชดำรัสว่า  “ คนสวยโพธาราม ”     ครั้งพระองค์เสด็จขึ้นมาถึงอำเภอบ้านโป่ง            ชาวอำเภอบ้านโป่งทั้งชาย หญิงต่างมารอรับเสด็จโดยแต่งตัวกันอย่างเรียบร้อยสวยงาม       และนั่งกันอยู่อย่างเป็นหมวดหมู่ด้วยความสงบ         และเป็นระเบียบเรียบร้อยเพียบพร้อมด้วยกิริยามารยาท  เมื่อพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นจึงมีพระราชดำรัสว่า   “ คนสวยโพธาราม   คนงามบ้านโป่ง ”       และพระราชดำรัสนี้เป็นที่ปลื้มปิติของพสกนิกรชาวอำเภอบ้านโป่งเป็นอย่างยิ่ง

                อำเภอบ้านโป่ง เป็น 1 ใน 9 อำเภอ ( อีก 1 กิ่งอำเภอ )  ของจังหวัดราชบุรี     เดิมนั้นเรียกว่าแขวงท่าผา  ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลท่าผาในปัจจุบัน

                สมัยรัชกาลที่ 4  บ้านเมืองปราศจากศึกสงครามจึงได้มีครอบครัวไทย มอญ จีน  และ

ลาว  ได้อพยพมาตั้งรกรากสร้างที่อยู่อาศัยในเขตอำเภอบ้านโป่ง ซึ่งในสมัยนั้นยังเป็นป่าทึบเป็นที่อาศัยของสัตว์ต่างๆ  เพราะบริเวณนี้เป็นดินโปร่งที่สัตว์ป่าชอบกิน    ชาวบ้านที่อพยพมาเห็นทำเลดีและมีสัตว์ป่าชุกชุมจึงได้หักล้างถางพง     เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยและทำการเพาะปลูก         จึงทำให้บริเวณนี้บางตาลงไปและหมดสภาพจากป่าทึบที่อุดมสมบูรณ์กลายสภาพเป็นป่าโปร่ง   ต่อมาคำว่า  “ ป่า ” ก็กลายเป็น  “ บ้าน ”   เนื่องจากมีการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยแทนที่  และคำว่า “ โป่ง ” ก็มาจากคำว่า  “ ดินโป่ง ”  หรือ “ ป่าโปร่ง ”    จนในที่สุดก็

เรียกเพี้ยนจาก  “ ป่าโปร่ง ”  มาเป็น  “ บ้านโป่ง ”  จนถึงทุกวันนี้

                ต่อมา พ..2439         ได้มีการสร้างรถไฟสายบางกอกน้อยถึงจังหวัดเพชรบุรีซึ่งผ่าน

อำเภอบ้านโป่ง    และมีการสร้างสถานีรถไฟขึ้นไม่ไกลจากแม่น้ำแม่กลองซึ่งเป็นจุดขนถ่าย

สินค้าต่างๆ  ทำให้บ้านเมืองมีการเจริญขึ้น

                ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว   ได้ทรงเลือกอำเภอบ้านโป่งเป็นค่ายลูกเสือป่า และเสด็จมาประทับที่ค่ายแห่งนี้ในปี พ..2466  ซึ่งชาวบ้านเรียกพื้นที่บริเวณนี้ว่า  “ ค่ายหลวง ”   เพราะเป็นค่ายของในหลวงต่อมาเมื่อรัชกาลที่ 6         เสด็จสวรรคตแล้วการซ้อมรบของลูกเสือป่าก็ถูกระงับไปด้วยพื้นที่บริเวณค่ายหลวงนี้ได้ถูกเปลี่ยนมือไปเป็นของเอกชนมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนตลอดมา

ทำให้พลับพลาที่ประทับและบ้านพักเสือป่าถูกรื้อถอนไปจนหมดสิ้น

                เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2           อำเภอบ้านโป่งเป็นสถานที่ที่ทหารญี่ปุ่นได้ระดม            เชลยศึกและพันธมิตรก่อสร้างทางรถไฟจากหนองปลาดุกสู่ประเทศพม่า     เพื่อขนอาวุธยุทโธปกรณ์  จนเป็นที่มาของเส้นทางรถไฟสายมรณะ             และหลังจากที่สงครามสงบลงทางรถไฟสายนี้ก็ถูกรื้อถอนเหลือเพียงแค่สถานีน้ำตกไทรโยคน้อย      และถนนสายกาญจนบุรี-กรุงเทพฯ             ที่สร้างขึ้นในสมัยนั้นได้นำความเจริญมาสู่อำเภอบ้านโป่ง       เพราะเป็นจุดรวมของการคมนาคม ทั้งทางน้ำและทางบกทำให้มีคนมาตั้งที่อยู่อาศัยมากยิ่งขึ้น            มีการค้าขาย

ปลูกสร้างห้องแถวเพิ่มขึ้น      และได้เกิดอัคคีภัยขึ้นครั้งหลังสุดเมื่อ พ..2497    อาคารร้านค้าต่างๆ ถูกไฟไหม้จนหมดสิ้น     หลังจากนั้นก็มีการสร้างตึกแควอาคารพาณิชย์แทนอาคารไม้และกล่าวว่าผังเมืองเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่งเป็นผังเมืองที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง    เพราะมีลักษณะเชื่อมโยงกันทุกถนนเหมือนใยแมงมุม      และกระทรวงมหาดไทยได้ตั้งตำบลบ้านโป่งเป็นสุขาภิบาลบ้านโป่ง   เมื่อวันที่ 15   ธันวาคม 2459   และยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองบ้านโป่ง  เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2478

 

ลักษณะทั่วไป

อาณาเขต  ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  ตำบลปากแรต

ทิศใต้   ติดต่อกับ   ตำบลสวนกล้วย

ทิศตะวันออก   ติดต่อกับสวนกล้วย

ทิศสตะวันตก   ติดต่อกับ   ตำบลท่าผา

ลักษณะภูมิอากาศ  เป็นแบบร้อนชื้น  ฤดูฝน  มีฝนตกพอประมาณ ฤดูร้อนอากาศค่อนข้างร้อน

การคมนาคม   การคมนาคมสะดวกมีถนนทางหลวงรถยนต์ติดต่อกับจังหวัดอื่นๆ  มีทางรถยนต์  รถจักรยานยนต์  รถไฟ    รถโดยสารประจำทาง

การติดต่อสื่อสาร  ทางโทรศัพท์    ทางไปรณ๊ย์  ทางโทรทัศน์  ทางวิทยุและทางอินเตอร์เนต

 

 

 

 

ประวัติความเป็นมาของหน่วยงานศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลบ้านโป่ง  กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

 

ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลบ้านโป่ง  ได้จัดตั้งขึ้นในวันที่  1 พฤษภาคม 2545            ตามที่กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายในการพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพ ให้มีความเป็นเอกภาพ  และสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคม  และการได้รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มมากขึ้นของประชาชน   ส่งผลให้รูปแบบการบริหารจัดการด้านสุขภาพมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อให้เกิดความเหมาะสม   ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการการรักษาพยาบาลทั้งเชิงรับ  และเชิงรุก  ได้อย่างง่ายสะดวก  และไม่วิตกกังวลเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล  โดยตามรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าบุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการสาธารณสุขที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน  และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ  ซึ่งต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  บุคคลยิอมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันก่อให้เกิดอันตรายจากรัฐอย่างเหมาะสม    รวมทั้งดำเนินการส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาระบบสุขภาพที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพอันนำไปสู่สุขภาวะที่ยั่งยืนของประชาชน     และจัดพร้อมส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมให้เอกชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข     ให้หน่วยงารนสาธารณสุขทุกหน่วยงานได้ร่วมมือกันพัฒนางานสาธารณสุขในพื้นที่ที่รับผิดชอบ   โดยยึดหลักการประสานทรัพยากร  และกิจกรรมร่วมกัน  เพือให้ประชาชนได้รับการบริการที่มีคุณภาพ  อันนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   

                    ด้วยเหตุผลดังกล่าว         รัฐบาลได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงบประมาณด้านสุขภาพตามรายหัวประชากรที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยบริการตามโครงการสามสิบบาทรักษาทุกโรค   จากนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544  นั้น        ได้มีการปรับเปลี่ยนระบบบริการสาธารณสุขแบบ  ใกล้บ้านใกล้ใจ   พัฒนาระบบการบริการสู่ชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วม     และมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าบัตรทอง  30 บาท   และกระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายในการก่อตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนขึ้นในแต่ละท้องถิ่นเพื่อเป็นการกระจายการให้บริการแก่ประชาชนอย่างครอบคลุมถ้วนหน้ากันในทุกกลุ่มวัย  ดังนั้นโรงพยาบาลบ้านโป่งจึงได้มีนโยบายในการจัดตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนขึ้นในอำเอบ้านโป่งทั้งสิ้น  8  แห่ง    โดยศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลบ้านโป่ง  เป็นศูนย์สุขภาพชุมชนที่ดูแลรับผิดชอบประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง   เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพ  มาตรฐานและผ่านเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข

                ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลบ้านโป่ง  เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่งในการให้บริการด้านสาธารณสุขขนาดพื้นที่ทั้งหมด     2.91  ตารางกิโลเมตร         จำนวน ประชากรตามสถิติทะเบียนราษฎร์ในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ( พฤษภาคม  2550 )      ทั้งสิ้น  19,052 คน        เพศชาย  8,936  คน  เพศหญิง   10,116   คน จำนวนหลังคาเรือน  7,328 หลังคาเรือน     แบ่งชุมชนเป็น  20   ชุมชน    และเขตย่านพานิชย์      โดยหน่วยงานแบ่งเป็น  2 ส่วนคือ   สำนักงาน และห้องตรวจ

 

 ที่ตั้งของหน่วยงาน

หน่วยงานของศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลบ้านโป่ง   ตั้งอยู่ในบริเวณโรงพยาบาลบ้านโป่ง สำนักงานกลุ่มงานเวชกรรมสังคม    โดยสำนักงานของกลุ่มงานเวชกรรมสังคมนั้น        มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด  3  หน่วยงานรวมอยู่ด้วยกันคือ  หน่วยงานศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลบ้านโป่ง   หน่วยงานส่งเสริมและป้องกันควบคุมโรค  และศูนย์ประสานเครือข่ายการบริการ   โดยไม่มีการแยกกันอย่างชัดเจน   โดยแต่ละหน่วยงานมีเอกสารในการปฏิบัติงานแตกต่างกันและค่อนข้างมาก  สำหรับหน่วยงานศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลบ้านโป่งนั้น         เป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางด้านสุขภาพโดยรับผิดชอบประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง     โดยจะต้องมีแฟ้มอนามัยครอบครัวทุกครัวเรือน  จำนวนทั้งสิ้น  7,328  แฟ้ม

                ส่วนห้องตรวจจะตั้งอยู่บริเวณด้านห้องตรวจเบอร์ 21  อาคารอำนวยการของโรงพยาบาล

สภาพแวดล้อม

1.หน่วยงานศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลบ้านโป่ง  ตั้งรวมอยู่ในสำนักงานกลุ่มงานเวชกรรมสังคม ซึ่งบริเวณพื้นที่ของหน่วยงานค่อนข้างแคบโดยไม่มีการแยกกันอย่างชัดเจน   โดยแต่ละหน่วยงานมีเอกสารในการปฏิบัติงานแตกต่างกันและค่อนข้างมาก

2.พื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารมีจำกัด

3.ไม่มีพื้นที่แยกเป็นสัดส่วนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่มาติดต่อประสานงาน

4..มีอุปกรณ์อื่นๆในการปฏิบัติงานเช่นเครื่องคอมพิวเตอร์      ลักษณะการจัดโต๊ะทำงานจะตั้งเรียงเป็นแนวเดียวกัน โดยแถวละ  3  โต๊ะ  ซึ่งเวลาเจ้าหน้าที่ท่านใดลุก  มีผลทำให้เจ้าหน้าที่ท่านอื่นต้องลุกหลีกทางให้ก่อน 

5.บางครั้งเจ้าหน้าที่คุยกันพร้อมกันทกหน่วยงานมีผลทำให้เสียงดัง  รบกวนการปฏิบัติงาน

6.หน่วยงานตั้งอยู่ด้านหน้าของโรงพยาบาลโดยติดกับถนน  ดังนั้นจะมีเสียงรถวิ่งรบกวน  และมีเสียงจากร้าค้าที่อยู่ติดกับรั้วโรงพยาบาล

มีพื้นที่รับผิดชอบจำนวน  2.91  ตารางกิโลเมตร  หรือ  1,819 ไร่  (ร้อยละ 0.75 ของพื้นที่อำเภอบ้านโป่ง)  โดยพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่
ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำแม่กลองบริเวณริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 323 และทางรถไฟสายกรุงเทพ–สายใต้,กาญจนบุรี–หนองปลาดุก
มีระยะทางห่างจากกรุงเทพฯประมาณ  70  กิโลเมตร  โดยทางรถยนต์

 

ประชากร

จำนวนประชากรตามสถิติการทะเบียนราษฎรในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง    เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2551  มีจำนวนทั้งสิ้น 18,066 คน
แยกเป็น ชายจำนวน  8,435  คน  หญิงจำนวน  9,631  คน

 

1.5  การคมนาคม

    การคมนาคมขนส่งในเขตเทศบาลใช้ยานพาหนะทางบกเป็นหลัก เช่น รถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ โดยถนนสายหลัก ในเขตเทศบาล
ที่เป็นถนนเชื่อมต่อระหว่างชุมชน  มีจำนวน  4  สาย คือ ถนนทรงพล  ถนแสงชูโต  ถนนริมน้ำ–ค่าย หลวงและถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.ถนนในเขตเทศบาลมีจำนวนประมาณ 94 สาย แบ่งเป็น ถนน แอสฟัลท์ติก 74 สาย ถนนคอนกรีต 17 สาย และถนนลูกรัง 3 สายสำหรับ การคมนาคมและการขนส่งระหว่างอำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ที่สำคัญ ได้แก่  รถยนต์  รถไฟ  และเรือ

 

 

 

ที่       

 

ทางรถยนต์

-          ทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เป็นเส้นทางสายหลักติดต่อระหว่างจังหวัดใกล้เคียงในภาคกลาง ไปยังภาคใต้ 
ผ่านอำเภอบ้านโป่ง  โพธาราม  ดำเนินสะดวก  เมืองราชบุรีและภาคใต้  ระยะทางระหว่างกรุงเทพฯ และจังหวัดราชบุรีประมาณ  100  กม.
ทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลย  3232  (บ้านโป่ง–กาญจนบุรี)  แยกจากถนนเพชรเกษมบริเวณกิโลเมตรที่  66  ผ่านบ้านโป่ง ท่ามะกา ท่าม่วงแล้วไปยัง จังหวัดกาญจนบุรี
ทางหลวงจังหวัดสาย  3089  (เขางู–เบิกไพร–บ้านโป่ง)  ระยะทางประมาณ  46 กม. เชื่อมต่อระหว่างอำเภอเมืองราชบุรีกับอำเภอบ้านโป่ง

ทางรถไฟ

ทางรถไฟสายใต้จากกรุงเทพฯ  ผ่านอำเภอบ้านโป่ง  โพธาราม  เมืองราชบุรี  ปากท่อระยะทางรถไฟผ่านจังหวัด  ประมาณ  65 กม. 
ต่อไปยัง จังหวัดเพชรบุรีและภาคใต้มีเส้นทางแยกที่ชุมทางหนองปลาดุกไปยัง จังหวัดสุพรรณบุรีและกาญจนบุรีโดยใช้แม่น้ำแม่กลองเป็นเส้นทางในการคมนาคมขนส่ง

 

 

 

การประปา

การดำเนินกิจการประปาในเขตเทศบาลอยู่ในความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาคบ้านโป่ง  ซึ่งมีพื้นที่ความรับผิดชอบครอบคลุมทั้งอำเภอ

 

 

 

ไฟฟ้า

 

        การดำเนินการเกี่ยวกับไฟฟ้าให้กับประชาชนในเขตเทศบาล  อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบ้านโป่ง  ซึ่งมีพื้นที่ความรับผิดชอบครอบคลุมทั้งอำเภอ โดยการไฟฟ้าฯ ได้ดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าหลายประการ
        ในส่วนของเทศบาลเมืองโป่งนั้นหน้าที่รับผิดชอบ คือ การจัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะตามถนนสายต่างๆ และที่สาธารณะในเขตเทศบาลตามความจำเป็น รวมถึงการ ซ่อมแซมโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์เมื่อมีการชำรุดเสียหาย  นอกจากนี้เทศบาลยังมีหน้าที่จัดสัญญาณไฟจราจรตามจุดต่างๆ ที่มีความจำเป็นอีกด้วย

 

 

การสื่อสารและโทรคมนาคม

 

สำนักงานบริการโทรศัพท์

 

       ในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่งมีจำนวน 1 แห่ง  ได้แก่  สำนักงานบริการโทรศัพท์บ้านโป่ง  พื้นที่บริการครอบคลุม ทั้งอำเภอบ้านโป่ง  แบ่งเป็น  6  ชุมสาย  คือ  ชุมสายบ้านโป่ง  ชุมสายห้วยกระบอก  ชุมสายกระจับ  ชุมสายหนองกบ  ชุมสายบ้านฆ้อง  และชุมสายหนองเสือ

 


บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด

 

ในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง  มีจำนวน  1  แห่ง  ได้แก่  บริษัทไปรษณีย์ไทย  จำกัด สาขาบ้านโป่ง

 


ระบบกระจายเสียง

 

       ระบบกระจายเสียงของเทศบาลเป็นระบบเสียงชนิดไร้สาย  สามารถให้บริการครอบคลุมร้อยละ 80  ของพื้นที่  แต่ในขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุง

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
        มีจำนวน  10  ฉบับ  คือ  ยอดแหลม   ธรณีไทย  มติธรรม  พลังชน  เสียงประชาชนสู่ชนบทข่าวภาค หลักเมือง  ข่าวภูมิภาค  ราชบุรีนิวส์

 

 

 

ลักษณะการใช้ที่ดิน

 

       การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง  โดยสังเขป  มีดังนี้

 

 

 

บริเวณพาณิชยกรรม
        รวมเป็นกลุ่มหนาแน่นบริเวณถนนทรงพล  ซึ่งอยู่ในแนวทิศตะวันออก–ตะวันตก และถนนแสงชูโต  ซึ่งอยู่ในแนวทิศเหนือ–ใต้  และเนื่องจากบริเวณถนนสาย ย่อยที่แยกจากถนนสายหลักดังกล่าวอยู่ในระบบตาราง  จึงทำให้ย่านธุรกิจการค้าดูเหมือนเป็นสัดส่วนเดียวกัน

บริเวณที่พักอาศัย
        กระจายอยู่ทั่วไปในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง โดยจะเกาะกลุ่มค่อนข้างมากบริเวณใกล้กับย่าน พาณิชยกรรมและจะมีลักษณะบางเบาลงเมื่ออยู่ห่างออกไป จากย่านดังกล่าว

บริเวณอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
        กระจายอยู่ทั่วไปในเขตเทศบาล  โดยเฉพาะบริเวณถนนสายหลัก  เช่น  ถนนทรงพล  ถนนแสงชูโต  ถนนปากแรต  ถนนเขางู–เบิกไพร

บริเวณสถาบันราชการ
        อยู่บริเวณย่านพาณิชยกรรม  ระหว่างถนนแสงชูโต  และ  ถนนเลียบริมแม่น้ำแม่กลอง

 

ด้านเศรษฐกิจ

 

 

 

1.  โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
       อาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลที่สำคัญ  ได้แก่  การค้าขาย ซึ่งมีทั้งการค้าปลีกและการค้าส่ง  การประกอบอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  เช่น  อู่ซ่อมรถ  และ  การรับจ้างทั่วไป
2.  การเกษตรกรรม  การปศุสัตว์และการประมง
       การประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม  ปศุสัตว์  และการประมงของประชาชนในเขตเทศบาลอยู่บริเวณริมแม่น้ำแม่กลอง  แต่มีจำนวนไม่มากนักเมื่อเทียบกับพื้นที่นอกเขตเทศบาล
3.  การอุตสาหกรรม  พาณิชยกรรมและการบริการ
       การประกอบอาชีพภาคอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและการบริการถือเป็นอาชีพหลักของประชาชนในเขตเทศบาล  ประเภทของอุตสาหกรรมที่สำคัญ  เช่น  อู่ซ่อมรถยนต์  ไม้แปรรูป  เครื่องเรือนและเฟอร์นิเจอร์  ในส่วนของภาคธุรกิจการค้าและการบริการในเขตเทศบาลนั้นจะอยู่ในรูปร้านค้า  ร้านอาหาร  โรงแรม  และสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

 

 

 

จำนวนสถานประกอบการในแต่ละประเภท

 

สถานประกอบการค้าด้านพาณิชยกรรม

1. สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

จำนวน     8  แห่ง

2.  ห้างสรรพสินค้า

จำนวน     1  แห่ง

3.  ตลาดสด

จำนวน     2  แห่ง

4.  ร้านค้าทั่วไป

จำนวน   245 แห่ง

สถานประกอบการเทศพาณิชย์

1.  สถานธนานุบาล

จำนวน     1  แห่ง

2.  โรงฆ่าสัตว์

จำนวน     1  แห่ง

สถานประกอบการด้านบริการ

1.  โรงแรม

จำนวน     8  แห่ง

2.  ธนาคาร

จำนวน    10  แห่ง

3.  สถานที่จำหน่ายอาหารตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข

จำนวน   308 แห่ง

 

 

 

การท่องเที่ยว

 

        ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองบ้านโป่งไม่ปรากฏว่ามีแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม  หรือใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้  เทศบาลจึงไม่มีรายได้จัดเก็บในส่วนนี้

 

 

ด้านสังคม

 

 

 

ชุมชน

ชุมชนภายในเขตเทศบาล  มีจำนวน  20  ชุมชน  ประกอบด้วย
1.  ชุมชนหลวงสิทธิ์เทพการ                        
2.  ชุมชนหลังโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
3.  ชุมชนซอยโรงธูป
4.  ชุมชนบ้านไทยสามัคคี
5.  ชุมชนประชาร่วมใจ – บ้านโป่งใหม่
6.  ชุมชนร่วมใจพัฒนา (ศิริทวี 1)
7.  ชุมชนร่วมใจพัฒนา  (ศิริทวี 2)
8.  ชุมชนซอยบุญทำดี
9.  ชุมชนค่ายหลวงพัฒนา
10.  ชุมชนสิทธิกิจพัฒนา
11.  ชุมชนไกรฤกษ์
12.  ชุมชนหมู่บ้านลาภอนันต์
13.  ชุมชนหน้าวัดดอนตูม
14.  ชุมชนหมู่บ้าน
15.  ชุมชนหมู่บ้าน ซี.เค.2
16.  ชุมชนหลวงเวชสิทธิ์นิรภัย
17.  ชุมชนบุญญลักษณ์
18.  ชุมชนหลังโรงพิมพ์ผดุงศิลป์
19.  ชุมชนมายเฮาส์
20 . ชุมชนโรงเรียนดุสิตวิทยา

 

 

 

ศาสนา

 

 


       ศาสนาอันเป็นที่นับถือของประชากรในเขตเทศบาลที่สำคัญ ได้แก่  ศาสนาพุทธ  ศาสนาคริสต์  และศาสนาอิสลาม ศาสนสถานเพื่อประกอบพิธีกรรมใน เขตเทศบาล  มีจำนวน  4  แห่ง  ได้แก่  วัดบ้านโป่ง  วัดดอนตูม  วัดนำบุญยอเซฟ และมัสยิดบ้านโป่ง  เทียบศาสนาสถานในอำเภอบ้านโป่ง  จำนวน  63  แห่ง

 

 

วัฒนธรรม

 

ประเพณีท้องที่สำคัญในเขตเทศบาลมีดังนี้  (ตามลำดับความสำคัญ)

 

       ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีแข่งเรือยาวชิงโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ตรงกับวันลอยกระทง (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12)  ของแต่ละปี

 

กิจกรรมสังเขป  

 

การแข่งขันเรือยาว

 

1.       การประกวดกระทงประเภทต่างๆ

2.       การประกวดหนูน้อยนพมาศ

3.       การประกวดการขับร้องเพลง

 

ประเพณีสงกรานต์  ระหว่างวันที่  13 – 15 เมษายน  ของแต่ละปี

 

กิจกรรมสังเขป                             
1.  พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
2.  การประกวดขบวนรถ  การประกวดคนงามบ้านโป่ง
3.  ประเพณีแห่งเทียนพรรษา  ตรงกับวันอาสาฬหบูชา  (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8) ของแต่ละปี
กิจกรรมสังเขป                             
1.  พิธีถวายต้นเทียนและประกวดต้นเทียนประเภทต่างๆ
2.  การประกวดขบวนรถ
3.  เทศกาลกินเจ  ช่วงปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคมของแต่ละปี
กิจกรรมสังเขป                             
การประกวดอาหารเจสะอาด  รสชาติอร่อย
ประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  ในวันที่  31  ธันวาคม และ 1 มกราคม  ของปีถัดไป
กิจกรรมสังเขป                             
1.  การทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพรสงฆ์
2.  การแสดงมหรสพต่างๆ

 

 

 

การศึกษา

 

 

        สถานศึกษาในเขตเทศบาลมีจำนวน    13    แห่ง    จากจำนวน    73    แห่ง   ในเขตอำเภอบ้านโป่ง    เป็น
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล  จำนวน  3  แห่ง  ได้แก่  โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง  โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี  เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 จำนวน 10 แห่ง  ได้แก่  โรงเรียนอุดมวิทยา  โรงเรียนดุสิตวิทยา  โรงเรียนฮกเฮง  โรงเรียนสามัคคีคุณูปถัมภ์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม  โรงเรียนนารีวุฒิ  โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย  โรงเรียนบ้านโป่งบริหารธุรกิจ – เทคโนโลยี  โรงเรียนวัดดอนตูม  และ  โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

 

 

 

กีฬา นันทนาการ การพักผ่อน

 

 

 

กีฬา
     เทศบาลเมืองบ้านโป่งมีศูนย์เยาวชนซึ่งเป็นของเทศบาลเอง จำนวน 1 แห่ง ภายในประกอบด้วยสนามฟุตบอล จำนวน 1 แห่ง 
สระว่ายน้ำ  จำนวน  2  แห่ง สำหรับเด็กและผู้ใหญ่และโรงยิมเนเซียม ซึ่งภายใน สามารถดัดแปลงเป็นสนามแข่งขันกีฬาได้หลาย
ประเภท เช่น บาสเก็ตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ นอกจากนี้พื้นที่ภายนอกศูนย์เยาวชนยังมีสนามเปตอง 2 แห่ง และสนามเซปัก
ตะกร้ออีก 1 แห่ง ในแต่ละชุมชนของเทศบาลจะมีลานกีฬาต้านยาเสพติดสำหรับเด็ก เยาวชนออกกำลังกาย สำหรับชุมชนร่วมใจพัฒนา(ศิริทวี) ชุมชนซอยโรงธูป และชุมชนค่ายหลวงพัฒนาลานกีฬายังได้ถูกดัดแปลงใช้เป็นสถานที่เต้นแอโรบิกสำหรับประชาชนด้วย

นันทนาการ – การพักผ่อน
       ในส่วนของกิจกรรมนันทนาการและการพักผ่อนนั้น  เทศบาลเมืองบ้านโป่ง ได้จัดพื้นที่สวนสาธารณะขึ้น จำนวน  3  แห่ง  สำหรับเป็นที่พักผ่อนใจให้กับประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีห้องสมุดประชาชนของหน่วยงานการศึกษานอกโรงเรียน  กระทรวงศึกษาธิการอีกจำนวน 1 แห่ง เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาหาความรู้

 

 

สาธารณสุข

สถานพยาบาลในเขตเทศบาล  ประกอบด้วย โรงพยาบาล  จำนวน  2  แห่ง  ได้แก่
1)  โรงพยาบาลบ้านโป่ง  (รัฐบาล)
2)  โรงพยาบาลวัฒนเวช (เอกชน)

ศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล  จำนวน  1  แห่ง
ร้านขายยาและคลินิกรักษาพยาบาล  จำนวนประมาณ  40  แห่ง

 


บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตเทศบาล  ประกอบด้วย

1.  แพทย์ 

รวม  51  คน  (ภาครัฐ  39  คน, ภาคเอกชน  12  คน)

2.  ทันตแพทย์

รวม   14  คน  (ภาครัฐ  6  คน, ภาคเอกชน  8  คน)

3.  เภสัชกร

รวม   21  คน  (ภาครัฐ  13  คน, ภาคเอกชน  8  คน)

4.  พยาบาล

รวม  379  คน  (ภาครัฐ  361  คน, ภาคเอกชน  18  คน)

5.  บุคลากรอื่นๆ ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการักษาพยาบาล

รวม  97  คน (ภาครัฐ 88 คน, เอกชน 9 คน)

6.  อสม.  (อาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเมือง)

รวม  112  คน

 

 

 

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บุคลากรด้านการดับเพลิงและวัสดุอุปกรณ์
       -  พนักงานดับเพลิง                                             จำนวน    28  คน
       -  รถดับเพลิงชนิดหอน้ำพร้อมบันไดสูง 18 เมตร  จำนวน      1  คัน
       -  รถยนต์ดับเพลิง                                               จำนวน      3  คัน
       -  รถกู้ภัย                                                            จำนวน      1  คัน
       -  รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์                               จำนวน      3  คัน
       -  เรือยนต์ดับเพลิง                                              จำนวน      2  ลำ
       -  เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม                            จำนวน      2  เครื่อง

 

 

ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

 

1.  ทางระบายน้ำ
       ประกอบด้วยคลองดาดคอนกรีตที่สำคัญ  2  แห่ง  ได้แก่  คลองมหาราชและคลองหลวงสิทธิ์

2.  การระบายน้ำ
       -  พื้นที่น้ำท่วมถึงคิดเป็นร้อยละ  5  ของพื้นที่ทั้งหมด
       -  ระยะเวลาเฉลี่ยที่น้ำท่วมขังนานที่สุด  ประมาณ  15  วัน  อยู่ในช่วงฤดูฝน ระหว่างเดือน มิ.ย. – ส.ค.
       -  เครื่องสูบน้ำของเทศบาลจำนวน  6  เครื่อง  เป็นเครื่องขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว และ 4 นิ้ว
       -  ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้มีลักษณะเป็นบ่อผึ้ง  ( Stabilization Pond )
       -  พื้นที่ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียประมาณ  52  ไร่

3.  ขยะ
       -  ปริมาณขยะ  ประมาณวันละ  35  ตัน
       -  รถยนต์ที่ใช้เก็บขยะ  รวม  6  คัน
       -  ขยะที่เก็บได้  จำนวน  35 ตัน / วัน  ใช้วิธีกำจัดขยะแบบฝังกลบ
       -  ที่ดินสำหรับกำจัดขยะที่กำลังใช้มีจำนวนประมาณ  25  ไร่  ตั้งอยู่ที่หมู่ 17 ตำบลปลาแรต  เป็นที่ดินที่อยู่ในลักษณะการเช่าเอกชน  ซึ่งเทศบาลได้เช่ามาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2542  โดยเสียค่าเช่าปีละ 1,296,000  บาท

 

 

 

 

โรงเรียน

มีทั้งหมด 13  แห่ง  จำนวนนักเรียน

โรงเรียน

เพศชาย

เพศหญิง

รวม

โรงเรียนอุดมวิทยา 

913

941

1854

โรงเรียนดุสิตวิทยา 

695

773

1468

โรงเรียนฮกเฮง 

307

314

621

โรงเรียนสามัคคีคุณูปถัมภ์

1721

1724

3445

โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 

815

803

1618

โรงเรียนนารีวุฒิ 

0

1921

1921

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย 

1730

0

1730

โรงเรียนวัดดอนตูม 

477

546

1023

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

1060

1664

2724

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา 

 

 

 

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง

 

 

 

โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี 

 

 

 

โรงเรียนบ้านโป่งบริหารธุรกิจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียน

มีทั้งหมด 13  แห่ง  จำนวนครู

โรงเรียน

เพศชาย

เพศหญิง

รวม

โรงเรียนอุดมวิทยา 

11

70

81

โรงเรียนดุสิตวิทยา 

4

59

63

โรงเรียนฮกเฮง 

5

24

29

โรงเรียนสามัคคีคุณูปถัมภ์

25

92

117

โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 

10

50

60

โรงเรียนนารีวุฒิ 

5

91

96

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย 

68

94

162

โรงเรียนวัดดอนตูม 

21

48

69

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

40

75

115

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา 

 

 

 

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง

 

 

 

โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี 

 

 

 

โรงเรียนบ้านโป่งบริหารธุรกิจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่  มี 3 แห่ง    ซี่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานหมดทั้ง  3  แห่ง

 1.ศูนย์เด็กเล็กบ้านครูแมว

2.ศูนย์เด็กเล็กศรีทองเนอสเซอรี่

3.ศูนย์เด็กเล็กโรงพยาบาลบ้านโป่ง