จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด  15425  คน
LINK ศูนย์ข้อมูล ฐาน KM

ศูนย์ข้อมูลจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ข้อมูลอำเภอเมือง
ศูนย์ข้อมูลอำเภอบางแพ
ศูนย์ข้อมูลอำเภอโพธาราม
ศูนย์ข้อมูลอำเภอดำเนินสะดวก
ศูนย์ข้อมูลอำเภอสวนผึ้ง
ศูนย์ข้อมูลอำเภอจอมบึง
ศูนย์ข้อมูลอำเภอปากท่อ
ศูนย์ข้อมูลอำเภอวัดเพลง
KM Focus Area
  21-09-2011 เรื่องการเล่าเรื่อง(เดือนกันยายน 2554)
  16-06-2011 เรื่องชุมชนนักปฏิบัติ(เดือนมิถุนายน 2554)
  09-03-2011 เรื่องe-book(เดือนมีนาคม2554)
  08-12-2010 เรื่องการจัดการความรู้(km)(เดือนธันวาคม2553)
บทความวิชาการ/องค์ความรู้ 10 อันดับล่าสุด
ชื่อเรื่อง
ผู้แต่ง
หมวด
กลุ่ม
วัน เดือน ปี
ชนิด
 ประชุมวิชาการโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
กชกร วัฒนะโภคา
เนื้อหาการประชุม/อบรม
บทความทางวิชาการ
2019-10-10
docx
 การบริหารจัดการและทักษะการเจาะโลหิต
เนื้อหาการประชุม/อบรม
บทความทางวิชาการ
2019-09-09
docx
 การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ
กรรณิการ์ เอี่ยมพินิจ
เนื้อหาการประชุม/อบรม
บทความทางวิชาการ
2019-09-09
docx
 เจาะลึกงานพัสดุและการเงินการคลัง
วรรณพร ชอบชู
เนื้อหาการประชุม/อบรม
บทความทางวิชาการ
2019-09-09
docx
 รวมพลังก้าวนำสู่คุณวุฒิวิชาชีพ
อัมพร วิชัยสกุล
เนื้อหาการประชุม/อบรม
บทความทางวิชาการ
2019-09-09
docx
 สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัย เขตสุขภาพที่ 5
นิศารัตน์ เอี่ยมชาญบรรจง
เนื้อหาการประชุม/อบรม
บทความทางวิชาการ
2019-09-09
docx
 เสวนาการป้องกันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อราชบุรีถนนปลอดภัย คนสัญจรปลอดภัย
นุสรา อัยราน้อย
เนื้อหาการประชุม/อบรม
บทความทางวิชาการ
2019-09-09
docx
 หลักสูตรวิทยากรค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด
นิศารัตน์ เอี่ยมชาญบรรจง
เนื้อหาการประชุม/อบรม
บทความทางวิชาการ
2019-09-09
docx
 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และเครือข่าย TEA UNIT
จงรัก เข้มแข็งและฐิติพร ชอบชู
เนื้อหาการประชุม/อบรม
บทความทางวิชาการ
2019-06-11
docx
 การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยาและสารละลายทางหลอดเลือด ความก้าวหน้าเทคโนโลยีและความปลอดภัย
มาลัย ปลื้มจิตต์
เนื้อหาการประชุม/อบรม
บทความทางวิชาการ
2019-06-11
docx
Knowledge worker 10 อันดับล่าสุด
ความรู้เรื่อง/ชื่อ
ชื่อบุคคลเจ้าของความรู้
หมายเลขโทรศัพท์
ประเภทความรู้
ลักษณะความรู้
การใช้ยา Warfarin
 ภญ.สุชาดา เดชเดชะสุนันท์
 "032-222841-6 ต่อ 430,431"
 ในตัวบุคคล1
 
การใช้ยา Warfarin
 ภญ.บงกช ลีลาวัฒนพานิชย์
 "032-222841-6 ต่อ 430,432"
 เห็นชัดเจน1
 
การผลิตยาทั่วไป122
 ภญ.วิมลรัตน์ เจนวิถีสุข
 032-222841-6 ต่อ 184
 ในตัวบุคคล
 
การผสมยาเคมีบำบัด11
 ภญ.สิรินารถ สกุลมา
 032-222841-6 ต่อ 475
 ในตัวบุคคล
 
ความสัมพันธ์ระหว่างความคลาดเคลื่อนในการใช้ยากับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
 ภญ.สุชาดา เดชเดชะสุนันท์
 "032-222841-6 ต่อ 430,431"
 เห็นชัดเจน
 วิจัย
บทบาทของเภสัชกรในการประเมินเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยาในคลินิกผู้ป่วยนอกโรครูมาตอยต์
 ภญ.สุธาทิพย์ สมจริต
 "032-222841-6 ต่อ 430,431"
 เห็นชัดเจน
 วิจัย
งานคุ้มครองผู้บริโภค
 ภญ.บุญสุชิน ฉัตรไพฑูรย์
 "032-222841-6 ต่อ 430,431"
 ในตัวบุคคล
 
การติดตามการใช้ยาในผู้ป่วย ARV ผู้ใหญ่
 ภญ.พาริชา ธีรประชา
 032-222841-6 ต่อ 429
 เห็นชัดเจน
 วิจัย
การใช้โปรแกรม Hosxp สำหรับห้องยา
 ภญ.ศิริลักษณ์ ภู่สว่าง
 "032-222841-6 ต่อ 182,183"
 ในตัวบุคคล
 
การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยในชุมชน
 นางสาวสมหมาย ธรรมลังกา
 "032-222841-6 ต่อ 194,195"
 ในตัวบุคคล
 
E-Book 10 อับดับล่าสุด
ความรู้เรื่อง/ชื่อ
ชื่อบุคคลเจ้าของความรู้
ประเภทความรู้
ลักษณะความรู้
การใช้งาน PDF Creator
www.ilovelibrary.com
คอมพิวเตอร์และซอฟแวร์
สารสนเทศ
ดวง ประจำเดือน สิงหาคม
www.ilovelibrary.com
ราศี ดวง
หนังสือทั่วไป
คู่มือ RMF & LTF แฝดคู่สวย ช่วยประหยัดภาษี
www.ilovelibrary.com
ทั่วไป
หนังสือทั่วไป
10 วิธีสร้างสุขด้วยตนเอง
www.ilovelibrary.com
ทั่วไป
หนังสือทั่วไป
30 วิธีทำบุญเพื่อสุขภาพใจ
เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสังคมไทย
ทั่วไป
หนังสือทั่วไป
การเชื่อมต่อ internet ด้วย bluetooth
www.ilovelibrary.com
คอมพิวเตอร์และซอฟแวร์
สารสนเทศ
คู่มือการใช้งาน ilovelibrary
www.ilovelibrary.com
คอมพิวเตอร์และซอฟแวร์
สารสนเทศ
การถ่ายภาพเบื้องต้น
www.ilovelibrary.com
ทั่วไป
หนังสือทั่วไป
ครบเครื่องเรื่องดูดวง
www.ilovelibrary.com
ราศี ดวง
หนังสือทั่วไป
ดูดวงจากเลขบัตรประชาชน
www.ilovelibrary.com
ราศี ดวง
หนังสือทั่วไป
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คปสอ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  
WEBMATER : THANYA SURAKHAMHAENG
โทร. 03-222 -841 โทรสาร 0-322 -11766