โรงพยาบาลบ้านโป่งเปิดให้บริการด้วยเครื่องมือพิเศษทางโรคหัวใจ

  เป็นการตรวจภาวะหัวใจโดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สัมผัสภายนอกร่างกาย โรงพยาบาลบ้านโป่งสามารถให้บริการด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทันสมัยดังนี้

- การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiography, ECG) เพื่อวินิฉัยโรคและภาวะผิดปกติของหัวใจเบื้องต้นเช่น การเต้นของหัวใจผิดจังหวะหัวใจหยุดเต้นชั่วขณะ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด กล้ามเนื้อหัวใจหนาตัว ขนาดและผนังหัวใจผิดปกติ เป็นต้น

- การตรวจสอบสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย (Exercise Stress Test., EST) โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากอัตราชีพจรระดับความดันโลหิต และการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่บันทึกตลอดเวลาขณะที่ผู้ป่วยออกกำลังกาย โดยการให้ผู้ป่้่วยเดินบนพื้นเลื่อนหรือสายพาน ซึ่งจะเพิ่มความชันและความเร็วของพื้นเลื่อนหรือสายพาน โดยผู้ป่วยจะต้องออกกำลังกายเพิ่มขึ้นไปตามมาตรฐานของการทดสอบข้อมูลที่ได้จะบอกให้ทราบถึงสมรรถนะภาพการทำงานของร่างกายและหลอดเลือด ความสามารถในการออกกำลังกายของแต่ละบุคคล เป็นต้น

- การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง(Echocadiography) เป็นการตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนความถี่สูง เพื่อให้ทราบโรคของกล้ามเนื้อหัวใจ เช่น กล้ามเนื้อหัวใจตาย โรคลิ้นหัวใจรั่ว ลิ้นหัวใจตีบ และโรคเยื่อหุ้มหัวใจ เป็นต้น

- การบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชั่วโมง (Holter Monitor) เป็นการบันทึกภาวะคลื่นไฟฟ้าหัวใจตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่หยุด เพื่อตรวจวินิฉัยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ และหาสาเหตุของอาการเต้นใจสั่น อาการวูบ

บริการทั้งหมดเป็นการบริการแบบผู้ป่วยนอก ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลและดูแลโดย อายุรแพทย์โรคหัวใจประจำโรงพยาบาลบ้านโป่ง