เข็มมุ่ง
  • 1.พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย Sepsis, STEMI, Trauma
  • 2.สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
    • 2.1 การระบุตัวผู้ป่วย
    • 2.2 การสื่อสารด้วย SBAR
    • 2.3 การป้องกันแผลกดทับ และพลัดตกหกล้ม
  • 3.สร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย อัคคีภัย, 5ส, การจัดการกับภาวะฉุกเฉิน