จำนวนเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง 
ตำแหน่ง จำนวน(คน)
1. ข้าราชการ   422
  • แพทย์   40
  • ทันตแพทย์   14
  • เภสัชกร   23
  • พยาบาลวิชาชีพ   259
  • พยาบาลเทคนิค   6
  • นักวิชาการสาธารสุข   11
  • เจ้าหน้าที่อื่นๆ   69
2. ลูกจ้างประจำ   98
3. ลูกจ้างเงินบำรุง   5
4. พนักงานราชการ   46
5. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข   207
รวมทั้งสิ้น 808