วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • วิสัยทัศน์(VISION)
  เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ เป็นโรงพยาบาลคุณธรรม เพื่อประชาชนสุขภาพดี

 • ภารกิจ
  1.ให้บริการสุขภาพสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับ ประทับใจ เหนือความคาดหวัง เสมอภาค ติดตามการรักษา พฤติกรรมบริการเป็นเสิศ องค์รวมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สถานที่ทันสมัย นัดล่วงหน้า สะอาด เทคโนโลยีทันสมัย ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์บริการด้วยหวใจความเป็นมนุษย์ ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง
  2.สร้างเสริมสุขภาพชุมชน

 • พันธกิจ(MISSION)
  พัฒนาระบบบริบาลอย่างมีส่วนรวม

 • เป้าประสงค์
  ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข บริบาลสุขภาพพอเพียง และยั่งยืน

 • ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  1.การส่งเสริมสุขภาพทั้งป้องกันโรค
  2.การบริการทางการแพทย์
  3.การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  4.การบริหารจัดการ

 • ค่านิยมเดิม 
  B: Be creative สร้างสรรคืสิ่งใหม่
  P: People centered approach ใส่ใจประชาชน
  H: Honesty ยึดมั่น ทำในสิ่งที่ถูกต้อง