การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ โรงพยาบาลบ้านโป่ง (กรุณาDownload ลงไว้ที่เครื่อง)

มาตรฐานวิจัยกระทรวง
มาตรฐานวิจัยโรงพยาบาลบ้านโป่ง