ทำเนียบผู้บริหาร
1.  แพทย์หญิงเผ่าประยูร วิจิตรพาหนการ พ.ศ.2496 - พ.ศ.2497
2.  นายแพทย์สงวน ขันทอง พ.ศ.2497 - พ.ศ.2503
3.  นายแพทย์บรรจง สายชุ่มอินทร์ พ.ศ.2503 - พ.ศ.2512
4.  นายแพทย์ปราเมศ ชัยจินดา พ.ศ.2512 - พ.ศ.2516
5.  นายแพทย์รัตน์ ปาลิวนิช พ.ศ.2516 - พ.ศ.2526
6.  นายแพทย์วรา โรจนหัสดิน พ.ศ.2526 - พ.ศ.2533
7.  นายแพทย์ประสิทธิ์ วันสม พ.ศ.2533 - พ.ศ.2534
8.  นายแพทย์ผดุงศักดิ์ อิ่มอุดม พ.ศ.2534 - พ.ศ.2538
9.  นายแพทย์วิทยา จารุพูนผล พ.ศ.2538 - พ.ศ.2545
10. นายแพทย์สมชัย นิจพานิช พ.ศ.2545 - พ.ศ.2546
11. นายแพทย์เผด็จ บรรจงจิตร์ พ.ศ.2546 - พ.ศ.2546
12. นายแพทย์พิชาติ ดลเฉลิมยุทธนา พ.ศ.2546 - พ.ศ.2549
13. นายแพทย์สุวัฒน์ ตนายะพงศ์ พ.ศ.2549 - พ.ศ.2556
14. นายแพทย์ดุลวิทย์ ตปนียากร พ.ศ.2556 - พ.ศ.2559
15. นายแพทย์ธีระชัย คงเอี่ยมตระกูล พ.ศ.2559 - พ.ศ.2561
16. นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564
17. แพทย์หญิงรุจิรา  เข็มเพชร พ.ศ.2564 - ปัจจุบัน