ประวัติของโรงพยาบาลบ้านโป่ง
ท้องถิ่นตำบลบ้านโป่งได้ประกาศตั้งสุขาภิบาล ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2459 อาศัยความในพระราชบัญญัติ จัดการสุขาภิบาลรัตนโกสินทร์ ศก 127 มาตรา 2 ต่อมาได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบเทศบาล เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2478 เทศบาลเมืองบ้านโป่งได้จัดตั้งสุขศาลาเทศบาลเมืองบ้านโป่งในราวปี พ.ศ.2479 มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการ คือ พันตรีหลวงเวชสิทธิ์นิรภัย เป็นแพทย์เทศบาลคนแรก จนกระทั่งปี พ.ศ.2496 ได้โอนกิจการสุขศาลาทั้งหมด ขึ้นกับกรรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ต่อมาได้โอนเข้า สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจนถึงปัจจุบัน