วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 : แพทย์หญิงรุจิรา เข็มเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโป่ง คุณกิ่งกาญจน์ ทรัพย์เย็น รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และคณะกรรมการชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลบ้านโป่ง ร่วมมอบกระเช้าน้ำผลไม้และขนม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) เพื่อเพิ่มขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติงานอย่างหนักในหอผู้ป่วย