วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 : คณะกรรมการชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลบ้านโป่ง จ. ราชบุรี จัดกิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 : คณะกรรมการชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลบ้านโป่ง จ. ราชบุรี จัดกิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว ครบ 68 พรรษา เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโป่ง แพทย์หญิงมนัญญา วรรณไพสิฐกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คุณกิ่งกาญจน์ ทรัพย์เย็น รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ร่วมมอบของเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในหอผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี