ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม แลุะรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส โควิท-19 (แก้ไข)