ข่าวประชาสัมพันธ์ พิธีเปิด โครงการธนาคารขยะรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลบ้านโป่ง

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. : นายแพทย์ธีระชัยคงเอี่ยมตระกูล เป็นประธาน พิธีเปิด “โครงการธนาคารขยะรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลบ้านโป่ง”เพื่อให้ทุกหน่วยงานเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อ มโรงพยาบาลบ้านโป่งทั้ง 5 เรื่อง ได้แก่การจัดการขยะและของเสีย ส้วมมาตรฐาน (HAS)การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงาน และสุขาภิบาลอาหารปลอดภัย ของชาวโรงพยาบาลบ้านโป่งจัดโดยคณะกรรมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยมี นางพรพิมล ศรีสำราญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลแพทย์หญิงนีรดา กอจิตตวนิชประธานคณะกรรมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านโป่ง คณะสื่อมวลชนร่วมพิธี ณธนาคารขยะโรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี