โรงพยาบาลบ้านโป่ง ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 5

  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.: นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์สาธารณสุขนิเทศก์ นางจารุภา จำนงศักดิ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 5 แพทย์หญิงปาจรีย์ อารีย์รบ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี และคณะตรวจเยี่ยมหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 5 เพื่อตรวจความสะอาดเรียบร้อย ของหน่วยบริการ ได้แก่แผนกด้านบริการ แผนกด้านการสนับสนุน และภูมทัศน์ ให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีความพึงพอใจ และเชื่อมั่นในโรงพยาบาลของรัฐ โดย นายแพทย์ธีระชัย คงเอี่ยมตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโป่ง ให้การต้อนรับ ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี