โรงพยาบาลบ้านโป่ง จัดประชุมวิชาการ “การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่”

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 : นางพรพิมล ศรีสำราญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล เป็นประธาน การประชุมวิชาการ “การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่” เพื่อให้พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง พัฒนาความรู้และทักษะการให้คำปรึกษา และให้เห็นถึงความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน และควรเลี้ยงควบคู่กับอาหารอื่นอย่างต่อเนื่อง 2 ปี จัดโดยหอผู้ป่วยสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลบ้านโป่ง วิทยากรโดย นายแพทย์เกียรติศักดิ์ คงวัฒนกุล อาจารย์ประจำภาควิชาสิศาสตร์และนรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคุณพรณิชา ชุณหคันธรส ผู้เชี่ยวชาญนมแม่ โดยมีแพทย์ พยาบาล และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมมะลิ ไทยเหนือ โรงพยาบาลบ้านโป่ง จ. ราชบุรี