โรงพยาบาลบ้านโป่ง จัดประชุมชี้แจง “การพัฒนาระบบการรายงานและเรียนรู้ความเสี่ยงทางคลินิกและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ระดับประเทศ”

วันที่ 29 มกราคม 2561 : นายแพทย์วิกรม์ ปรีชาปัญญากุล หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ แพทย์หญิงพรพิมล สุขสันต์ไพศาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลบ้านโป่ง ประชุมชี้แจง "การพัฒนาระบบการรายงานและเรียนรู้ความเสี่ยงทางคลินิกและเหตุก ารณ์ไม่พึงประสงค์ ระดับประเทศ (National Reporting and Learning System : NRLS) หรือ 2 P Safety : SIMPLE ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นทีมเลขาการบริหารความเสี่ยง ตัวแทนหน่วยงาน หอผู้ป่วยเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ระบบการรายงาน RCA การจัดทำ risk profile เป็นต้น ณ ห้องประชุมมะลิ ไทยเหนือ โรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี