จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านงานธุรการ กลุ่มงานสำนักงานแพทย์ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 – เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 1 งาน, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย กลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉกเฉิน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 – เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

เช่าบริการตู้คอนเทนเนอร์สำนักงานเคลื่อนที่ ขนาด 3x6x2.70 เมตร พร้อมเครื่องปรับอากาศ ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – วันที่ 31 มีนาคม 2565 จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more
Page 1 of 11