ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสนับสนุนด้านการทำอาหารให้กับผู้ป่วยที่กักตัวที่บ้านในพื้นที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, จ้างติดตั้งโฟลทวาล์วควบคุมน้ำ อาคารพักเจ้าหน้าที่ ๗ ไร่, จ้างทำวัสดุเครื่องแต่งกาย, จ้างเหมาบริการสนับสนุนด้านการทำอาหารให้กับผู้ป่วยที่กักตัวในโรงพยาบาล, จ้างทำวัสดุงานบ้านงานครัว, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯ ด้านระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศและระบบอื่นๆ, จ้างปรับปรุงฝ้า ผนัง และระบบไฟฟ้า บริเวณห้องประชุมพีร์ คำทอน อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น ๓ จำนวน ๘ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์, ซื้อวัสดุสำนักงาน, ซื้อวัสดุบริโภค, ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น จำนวน ๖ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสนับสนุนด้านการทำอาหารให้กับผู้ป่วยที่กักตัวที่บ้านในพื้นที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๒ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more
Page 1 of 212