ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์, ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา, ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์, ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานหอผู้ป่วยสูตินรีเวชกรรม, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาลผู้ป่วยนอก, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานหอผู้ป่วยอนุสรณ์ ๔๕ ปี, จ้างทำวัสดุเครื่องแต่งกาย, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานธุรการที่งานสอบสวนโรค กลุ่มงานเวชกรรมสังคม, จ้างปรับปรุงหลังคา บริเวณชั้นดาดฟ้า อาคารผู้ป่วยนอก, จ้างเหมาบริการสนับสนุนด้านการทำอาหารให้กับผู้ป่วยที่กักตัวในโรงพยาบาลสนาม ๒ ศูนย์เมืองคนงาม, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบันทึกข้อมูลโรงพยาบาลสนาม ๑ ศูนย์กีฬาเมืองคนงาม จำนวน ๑๑ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์, จ้างเหมาบริการสอบเทียบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๔ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more
Page 1 of 11