ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสนับสนุนด้านการทำอาหารให้กับผู้ป่วยที่กักตัวที่โรงงาน, จ้างเหมาบริการสนับสนุนด้านการทำอาหารให้กับผู้ป่วยที่กักตัวที่บ้านในพื้นที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, จ้างเหมาบริการสนับสนุนด้านการทำอาหารให้กับผู้ป่วยที่กักตัวในโรงงานพยาบาลสนาม๑ วัดป่าวิมุตยาราม, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข การดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน สอบสวน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙, จ้างเหมาบริการสนับสนุนด้านการทำอาหารให้กับผู้ป่วยที่กักตัวในโณงพยาบาลสนาม ๒ ศูนย์กีฬาเมืองคนงาม, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล กลุ่มงานประกันสุขภาพ, จ้างบริการสนับสนุนงานเอกสารพัสดุ, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานหอผู้ป่วยอนุสรณ์ ๔๕ ปี ชั้น ๕, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานหอผู้ป่วยอนุสรณ์ ๔๕ ปี ชั้น ๓, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานหอผู้ป่วยอนุสรณ์ ๔๕ ปี ชั้น ๒, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานหอผู้ป่วยอนุสรณ์ ๔๕ ปี ชั้น ๔ จำนวน ๑๔ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more
Page 1 of 11