ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสนับสนุนงานเอกสาร และการบันทึกข้อมูลของกลุ่มงานประกันสุขภาพ, จ้างทำวัสดุเครื่องแต่งกาย, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อ, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อยา กลุ่มงานเภสัชกรรม, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานกลุ่มงานโภชนศาสตร์, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านธุรการ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านธุรการสำนักงานแพทย์, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานคลังยา กลุ่มงานเภสัชกกรรม, จ้สงบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล กลุ่มงานประกันสุขภาพ จำนวน ๑๓ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน, ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์, ซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ (ครุภัณฑ์สำนักงาน), ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์, จ้างซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๗ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ ประเภทวัสดุการแพทย์, ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์, จ้างเหมาบริการส่งตรวจรายการตรวจโปรแคลซิโทนิน จำนวน ๙ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more
Page 1 of 11