ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ (ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่), (ครุภัณฑ์สำนักงาน), ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน, วัสดุเครื่องแต่งกาย, วัสดุงานบ้านงานครัว, วัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น จำนวน ๗ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more
Page 1 of 11