ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์, จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน, ซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ (ครุภัณฑ์วิทยาศษสตร์และการแพทย์) จำนวน ๔ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว, ซื้อวัสดุสำนักงาน, ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น จำนวน ๓ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more
Page 1 of 11