ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค สำหรับให้บริการผู้ป่วย จำนวน ๖ ประเภท (๒๙๔ รายการ) สำหรับระยะเวลา ๖ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน,จ้างเหมาบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯ ด้านระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ และระบบอื่น ๆ,จ้างปรับปรุงห้องน้ำ และระบบสุขาภิบาล ห้อง ๓๐๘ และ ห้อง ๓๐๙ อาคารพักเจ้าหน้าที่ ๓๒ ยูนิต (๗ ไร่) จำนวน ๓ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์(ครุภัณฑ์สำนักงาน),ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์(ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว),ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more
Page 1 of 212