โรงพยาบาลบ้านโป่งจัดประชุมชี้แจง การพัฒนาระบบการรายงานและเรียนรู้ความเสี่ยงทางคลินิกและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ระดับประเทศ

โรงพยาบาลบ้านโป่งจัดประชุมชี้แจง การพัฒนาระบบการรายงานและเรียนรู้ความเสี่ยงทางคลินิกและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ระดับประเทศ
Read more

โรงพยาบาลบ้านโป่ง ได้จัด “โครงการแกนนำรณรงค์ลดบริโภคเค็ม”

โรงพยาบาลบ้านโป่ง ได้จัด “โครงการแกนนำรณรงค์ลดบริโภคเค็ม”
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 : หน่วยไตเทียม กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบ้านโป่ง ได้จัด “โครงการแกนนำรณรงค์ลดบริโภคเค็ม” เพื่อสร้างและส่งเสริมแกนนำให้รณรงค์ลดบริโภคเค็ม ให้เป็นเครือข่ายที่มีความรู้ เป็นบุคคลต้นแบบ เป็นครูพี่เลี้ยง สามารถสื่อสารเป็นแนวทางเดียวกัน โดยสร้างอาสาสมัครเครือข่ายจากกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำบ้าน (อสม.) จำนวน 30 คน จัดอบรมให้ความรู้ ประชุม ร่วมวางแผนงานต่างๆ มีระยะดำเนินการ วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ทั้งนี้ ได้รับงบสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองบ้านโป่ง ปี 2561 จำนวนทั้งสิ้น 37,100 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยมี แพทย์หญิงมนัญญา วรรณไพสิฐกุล หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 6 โรงพยาบาลบ้านโป่ง Read more
Page 3 of 1312345...10...Last »