โรงพยาบาลบ้านโป่ง จัดประชุมวิชาการ “การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่”

โรงพยาบาลบ้านโป่ง จัดประชุมวิชาการ “การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่”
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 : นางพรพิมล ศรีสำราญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล เป็นประธาน การประชุมวิชาการ “การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่” เพื่อให้พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง พัฒนาความรู้และทักษะการให้คำปรึกษา และให้เห็นถึงความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน และควรเลี้ยงควบคู่กับอาหารอื่นอย่างต่อเนื่อง 2 ปี จัดโดยหอผู้ป่วยสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลบ้านโป่ง วิทยากรโดย นายแพทย์เกียรติศักดิ์ คงวัฒนกุล อาจารย์ประจำภาควิชาสิศาสตร์และนรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคุณพรณิชา ชุณหคันธรส ผู้เชี่ยวชาญนมแม่ โดยมีแพทย์ พยาบาล และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมมะลิ ไทยเหนือ โรงพยาบาลบ้านโป่ง จ. ราชบุรี Read more

โรงพยาบาลบ้านโป่ง จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนในการปรับปรุงแผนกผู้ป่วย นอก

โรงพยาบาลบ้านโป่ง จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี  เพื่อสมทบทุนในการปรับปรุงแผนกผู้ป่วย  นอก
วันที่ 31 มกราคม 2561:นายแพทย์ธีระชัย คงเอี่ยมตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโป่ง ชมรมจริยธรรม และกลุ่มคนรักโรงพยาบาลบ้านโป่ง ร่วมจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนในการปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอก ประธานสงฆ์โดย พระครูประสิทธิ์สุตกิจ เจ้าคณะตำบลบ้านโป่ง เจ้าอาวาสวัดอุทุมพรทาราม (วัดท่ามะเดื่อ) ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่และผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ ยอดผ้าป่าทั้งสิ้นจำนวน 114,358 บาท ณ บริเวณคัดกรองอายุรกรรม ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก และร่วมสวดมนต์ บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ณ ห้องประชุมมะลิ ไทยเหนือ ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี Read more

โรงพยาบาลบ้านโป่ง จัดประชุมชี้แจง “การพัฒนาระบบการรายงานและเรียนรู้ความเสี่ยงทางคลินิกและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ระดับประเทศ”

โรงพยาบาลบ้านโป่ง จัดประชุมชี้แจง “การพัฒนาระบบการรายงานและเรียนรู้ความเสี่ยงทางคลินิกและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ระดับประเทศ”
วันที่ 29 มกราคม 2561 : นายแพทย์วิกรม์ ปรีชาปัญญากุล หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ แพทย์หญิงพรพิมล สุขสันต์ไพศาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลบ้านโป่ง ประชุมชี้แจง "การพัฒนาระบบการรายงานและเรียนรู้ความเสี่ยงทางคลินิกและเหตุก ารณ์ไม่พึงประสงค์ ระดับประเทศ (National Reporting and Learning System : NRLS) หรือ 2 P Safety : SIMPLE ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นทีมเลขาการบริหารความเสี่ยง ตัวแทนหน่วยงาน หอผู้ป่วยเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ระบบการรายงาน RCA การจัดทำ risk profile เป็นต้น ณ ห้องประชุมมะลิ ไทยเหนือ โรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี Read more

โรงพยาบาลบ้านโป่ง การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา

โรงพยาบาลบ้านโป่ง การต้อนรับ  คณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา
วันที่ 25มกราคม 2561:แพทย์หญิงสมศรี เกษโกวิท รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นางพรพิมล ศรีสำราญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา เนื่องในโอกาสศึกษาดูงานและจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริการสุขภาพเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ปี 2561-2564 (CUP&PCC&DHS) โดยมี ทพญ.จริยา โล่สวัสดิ์กุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านลูกค้าสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ นางฐิติพร ชอบชู นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมมะลิ ไทยเหนือ ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี Read more
Page 2 of 1312345...10...Last »