แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564)

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564)

แบบฟอร์มเอกสารประกอบการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้น ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน

แบบฟอร์มเอกสารประกอบการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้น ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
Page 4 of 512345