ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

  View Fullscreen

แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (รอบ 1 เม.ย.64)

แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (รอบ 1 เม.ย.64)
 

ประกาศรับสมัครเพื่อรับย้าย/รับโอน ข้าราชการ สังกัดโรงพยาบาลบ้านโป่ง

โรงพยาบาลบ้านโป่ง มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้
  1. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ/ชำนาญการ     ตำแหน่งเลขที่  36596  กลุ่มงานพัสดุ
  2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน  ตำแหน่งเลขที่  36607  กลุ่มงานพัสดุ
  3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                   ตำแหน่งเลขที่  36598  กลุ่มงานบริหารทั่วไป
*ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โทร 032-222841 ต่อ 167,125  ในวันและเวลาราชการ  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
Page 3 of 512345