โรงพยาบาลบ้านโป่ง

 


- สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลบ้านโป่ง เครื่องเอซเรย์เคลื่อนที่
- รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เงินนอกงบประมาณ)รายวัน
- สรุปผลการประเมินปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข คปสอ.บ้านโป่ง
- สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลบ้านโป่ง (ครั้งที่2) เครื่องถ่ายภาพรังษีระบบดิจิตอลในช่องปาก
- สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดโรงพยาบาลบ้านโป่งปี2558
- รายงานผลการดำเนินงานดีเด่นระดับเขตหรือระดับภาคหรือระดับประเทศปี2558
- สรุปประเด็นที่ได้รับจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนกลยุทธ์ระดับองค์กรโรงพยาบาลบ้านโป่ง16-18กันยายน2558ณห้องประชุมมะลิไทยเหนือ
- ด้วยสำนักงานคลังจังหวัดราชบุรีได้รับหนังสือเวียนกรมบัญชีกลางเพื่อแจ้งให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติจำนวน3เรื่อง

[ดูทั้งหมด]

30-09-2015 สรุปผลการประเมินปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข คปสอ.บ้านโป่ง
23-09-2015 สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดโรงพยาบาลบ้านโป่งปี2558
23-09-2015 รายงานผลการดำเนินงานดีเด่นระดับเขตหรือระดับภาคหรือระดับประเทศปี2558
23-09-2015 สรุปประเด็นที่ได้รับจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนกลยุทธ์ระดับองค์กรโรงพยาบาลบ้านโป่ง16-18กันยายน2558ณห้องประชุมมะลิไทยเหนือ
21-09-2015 รายงานประจำปี 2558

04-11-2014 สรุปผลงานหน่วยงานอาชีวเวชกรรมประจำปี2557

[ดูทั้งหมด]

23-09-2015 ด้วยสำนักงานคลังจังหวัดราชบุรีได้รับหนังสือเวียนกรมบัญชีกลางเพื่อแจ้งให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติจำนวน3เรื่อง
26-08-2015 รายงานตัวชี้วัด ตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบที่ 2/2558
18-08-2015 แบบฟอร์มลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ SaaS ของ EGA
06-08-2015 สอบราคาซื้อยา Imipenem 500mg and Cilastatin sodium 500mg for injection ประมาณ 3000vial รพ.บ้านโป่ง
29-07-2015 แบบฟอร์มการรยงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในปย.1ปย.2

[ดูทั้งหมด]

02-10-2015 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เงินนอกงบประมาณ)รายวัน
06-08-2015 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป รอบการประเมิน ครั้งที่ 2

 

[ดูทั้งหมด]

30-06-2015 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องถ่ายภาพรังสีระบบดิจิตอลในช่องปากจำนวน1เครื่อง
27-06-2015
19-02-2014 การฝึกอบรมโครงการเคล็ดไม่ลับประหยัดพลังงาน‏
20-01-2012 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

 

[ดูทั้งหมด]