โรงพยาบาลบ้านโป่ง

 


- บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลบ้านโป่ง
- ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)โรงพยาบาลบ้านโป่ง
- รายงานตัวชี้วัด ตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบที่ 2/2558
- ประกวดราคาซื้อเครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำขนาดไม่เกิน3กิโลวัตต์โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
- แบบสรุปโครงการตามนโยบายแผนสุขภาพหรือตามแผนยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านโป่ง
- จัดซื้อวัสดุการแพทย์ (ออกซิเจนเหลว) สำหรับระยะเวลา 1ปี
- แบบฟอร์มลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ SaaS ของ EGA
- สหวาระเดือนเกิดเจริญจิต

[ดูทั้งหมด]

24-08-2015 แบบสรุปโครงการตามนโยบายแผนสุขภาพหรือตามแผนยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านโป่ง
12-08-2015 แบบฟอร์ม service plan รับการนิเทศ 14 สิงหาคม 2558
29-07-2015 อบรมภาาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในงานสาธารณสุข ทุกวันจันทร์และวันพุธ เวลา 15.00-16.00น. ณ.ห้องประชุม6
29-07-2015 เชิญอบรมภาาษาพมา่สำหรับการสื่อสารในงานสาธารณสุข 4-6สิงหาคม 2558 เวลา 8.30-16.30 น. ณ.ห้องประชุมมะลิฯ
09-07-2015 แบบประเมินตนเองเพื่อประเมินผลงานปีงบประมาณ2558

04-11-2014 สรุปผลงานหน่วยงานอาชีวเวชกรรมประจำปี2557

[ดูทั้งหมด]

26-08-2015 รายงานตัวชี้วัด ตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบที่ 2/2558
18-08-2015 แบบฟอร์มลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ SaaS ของ EGA
06-08-2015 สอบราคาซื้อยา Imipenem 500mg and Cilastatin sodium 500mg for injection ประมาณ 3000vial รพ.บ้านโป่ง
29-07-2015 แบบฟอร์มการรยงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในปย.1ปย.2
16-07-2015 เอกสารทำแผน HRD ปี 2559

[ดูทั้งหมด]

28-08-2015 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลบ้านโป่ง
06-08-2015 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป รอบการประเมิน ครั้งที่ 2

 

[ดูทั้งหมด]

30-06-2015 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องถ่ายภาพรังสีระบบดิจิตอลในช่องปากจำนวน1เครื่อง
27-06-2015
19-02-2014 การฝึกอบรมโครงการเคล็ดไม่ลับประหยัดพลังงาน‏
20-01-2012 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

 

[ดูทั้งหมด]