โรงพยาบาลบ้านโป่ง

 


- ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ใช้การไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ2559
- แบบฟอร์มบันทึกรอบเอว/น้ำหนัก โครงการคนราชบุรี ไร้พุง กลุ่ม บุคลากรในองค์กรต้นแบบ
- ปะกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(ฉบับที่2)
- รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิณความรู้ความสามารถ ในตำแหน่งพนักงานบริการ,พนักงานเก็บเอกสาร พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และเจ้าพนักงานธุรการ
- บัญชีรายการครุภัณฑ์ สำนักบริหารการสาธารณสุข ณ วันที่ 2 กันยายน 2558
- (ร่าง) แผนกลยุทธ์โรงพยาบาลบ้านโป่ง และแบบฟอร์มจัดทำรายละเอียดของตัวชี้วัด (Measurement Template) ปี 2559-2560
- (ร่าง) แผนกลยุทธ์ คปสอ.บ้านโป่ง และแบบฟอร์มจัดทำรายละเอียดของตัวชี้วัด (Measurement Template) ปี 2559-2560
- แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ตามนโยบาย แผนสุขภาพ และแผนยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ คปสอ.บ้านโป่ง ปีงบประมาณ 2559 และตัวอย่างโครงการ

[ดูทั้งหมด]

16-11-2015 บัญชีรายการครุภัณฑ์ สำนักบริหารการสาธารณสุข ณ วันที่ 2 กันยายน 2558
06-11-2015 (ร่าง) แผนกลยุทธ์โรงพยาบาลบ้านโป่ง และแบบฟอร์มจัดทำรายละเอียดของตัวชี้วัด (Measurement Template) ปี 2559-2560
05-11-2015 (ร่าง) แผนกลยุทธ์ คปสอ.บ้านโป่ง และแบบฟอร์มจัดทำรายละเอียดของตัวชี้วัด (Measurement Template) ปี 2559-2560
30-10-2015 แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ตามนโยบาย แผนสุขภาพ และแผนยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ คปสอ.บ้านโป่ง ปีงบประมาณ 2559 และตัวอย่างโครงการ
28-10-2015 แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดโรงพยาบาลบ้านโป่ง ปี 2558 : 10 กลยุทธ์ 23 ตัวชี้วัด

30-10-2015 สรุปผลการปฏิบัติงาน กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ปีงบประมาณ 2558
04-11-2014 สรุปผลงานหน่วยงานอาชีวเวชกรรมประจำปี2557

[ดูทั้งหมด]

19-11-2015 แบบฟอร์มบันทึกรอบเอว/น้ำหนัก โครงการคนราชบุรี ไร้พุง กลุ่ม บุคลากรในองค์กรต้นแบบ
30-10-2015 แจ้งงดให้บริการผู้ป่วยนอก ที่คลินิกนรีเวช
28-10-2015 งานทอดผ้าป่าสามัคคีปี 2558
28-10-2015 วันพยาบาลแห่งชาติ และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ โรงพยาบาลบ้านโป่ง
21-10-2015 โรงพยาบาลบ้านโป่งจัดสวดมนต์บท "โพชฌังคปริตร"

[ดูทั้งหมด]

18-11-2015 ปะกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(ฉบับที่2)
17-11-2015 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิณความรู้ความสามารถ ในตำแหน่งพนักงานบริการ,พนักงานเก็บเอกสาร พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และเจ้าพนักงานธุรการ

 

[ดูทั้งหมด]

30-06-2015 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องถ่ายภาพรังสีระบบดิจิตอลในช่องปากจำนวน1เครื่อง
27-06-2015
19-02-2014 การฝึกอบรมโครงการเคล็ดไม่ลับประหยัดพลังงาน‏
20-01-2012 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

 

[ดูทั้งหมด]