Slider
ในโอกาสสำนักงานเลขานุการ กรมควบคุมโรค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศึกษาดุูงาน "หน่วยงานต้นแบบองค์กรคุณธรรม " วันที่ 3 มีนาคม 2559 เวลา 10.30-16.30 น. ณ โรงพยาบาลบ้านโป่ง
นายแพทย์ดุลวิทย์ ตปนียากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโป่ง ให้การต้อนรับ ...
กิจกรรมไถ่ชีวิตโคฯ 10 มีนาคม 59
กิจกรรมปลูกต้นไม้ 10 มีนาคม 2559
ตลาดสีเขียว 11 มีนาคม 2559
รณรงค์ล้างส้วมรับวันสงกรานต์ 1-7 เมษายน 2559
                                      โรงพยาบาลบ้านโป่ง จัดกิจกรรม “ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์”
นายแพทย์ดุลวิทย์ ตปนียากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโป่ง และผู้บริหาร ร่วมกันจัดกิจกรรม ...